Polityka prywatności

Terminy

Usługodawca – emesz.pl Michał Szafrański, Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, NIP: 656-216-41-35
Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wioska.info
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę;
Strony – Usługobiorca i Usługodawca;
Rejestracja – założenie dla Usługobiorcy konta użytkownika Portalu po uprzedniej akceptacji Regulaminu;
Nazwa użytkownika – nazwa Usługobiorcy uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo celem identyfikacji przy logowaniu do Portalu;
Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Usługobiorca dobrowolnie umieszcza w Portalu;
Profil – udostępnione przez Usługodawcę Usługobiorcy miejsce na serwerze, na które Usługobiorca wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Profilu. W zakresie Profilu Usługobiorca, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą rejestracji w Portalu;
Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego określone w załączniku nr 1 do Regulaminu;
Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu Wioska.info.
Usługi – wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności usługa Profil, Katalog firm, Ankieta, Newsletter, Koszyk wiejski, Prognoza pogody, Wyznaczenia trasy. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez Usługodawcę Usług na Profilu Usługobiorcy oraz ich komunikowanie za pomocą usługi Newsletter.

 1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: 3.1. – nazwisko i imiona,
  3.2. – adres podmiotu
  3.3. – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,
  3.4. – adres poczty elektronicznej,
  3.5. – numer telefonu.
 4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.
 5. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 7. Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Zbiór danych osobowych został zgłoszony przez Usługodawcę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 9. Serwis używa „cookies” w celu personalizacji Usług i treści Portalu.
 10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.